Baza wiedzy

Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Blog Doradcy Podatkowego Łukasza Markowskiego – Najnowsze artykuły dotyczące doradztwa podatkowego

Kontynuując cykl artykułów odnoszących się do projektowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatkach dochodowych, przedstawiamy poniżej zarys planowanych regulacji w obrębie:

  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów od samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności oraz
  • preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. Innovation Box).

Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności

Ministerstwo Finansów w swoim projekcie zakłada:

  1. podwyższenie kwoty limitu wartości samochodu osobowego, od której możliwe będzie uwzględnianie pełnych odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów podatnika;
  2. podwyższenie kwoty wartości samochodu stanowiącej element kalkulacyjny proporcjonalnego obliczenia wartości składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Tak, więc w przedstawionym projekcie postuluje się by oba ww. limity zostały podwyższone do kwoty 150.000 PLN, przy czym podwyższenie to ma odnosić się zarówno do wartości początkowej samochodu osobowego, jak i wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia umożliwiającej zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu.

Intencją ustawodawcy jest także limitowanie wysokości kosztów uzyskania przychodów opłat z tytuły używania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze. Ograniczenie będzie funkcjonowało na zasadach analogicznych do opisanego wyżej limitu odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu. Mając na względzie „techniczne” różnie między tymi formami korzystania z samochodu osobowego w przypadku umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy projekt przewiduje dodatkowo, iż ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu tych umów do kosztów podatkowych ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 PLN.

Dodatkowo proponowana jest regulacja, zgodnie, z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% tych wydatków (w tym leasing operacyjny, najem i dzierżawa). Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do jego działalności gospodarczej (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).

Jednakowe zmiany wprowadzone mają zostać zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT).

Nowelizacja ustawy PIT zakłada również zmianę zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą dla potrzeb tej działalności prywatnego samochodu osobowego.

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. Innovation Box)

Ministerstwo Finansów w swoim projekcie przewiduje także wprowadzenie w ustawie o PIT i CIT, korzystnego rozwiązania podatkowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box.

Jako intencję projektodawcy wskazać należy w szczególności zwiększenie zainteresowania podatników działalnością badawczo-rozwojową.  Cel ma zostać osiągnięty poprzez stworzenie otoczenia prawnego, instytucjonalnego i organizacyjnego sprzyjającego procesom innowacyjnym.

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatników z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub też do których posiada prawa do korzystania na podstawie umowy licencyjnej. Prawa te będą musiały podlegać ochronie na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Obligatoryjnym warunkiem dla skorzystania z projektowanej preferencji będzie prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Powiązane artykuły
Close Menu