Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Korekta cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT), transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi muszą być zawierane i realizowane zgodnie z warunkami rynkowymi, a więc takimi, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Realia gospodarcze determinują jednak istotne zmiany warunków rynkowych. Dynamiczne zmiany gospodarcze prowadzić mogą natomiast do sytuacji, w których ustalony przez podmioty powiązane sposób wyznaczania cen transferowych dla transakcji kontrolowanych przestaje być rynkowy (np. rentowność, którą osiągnęły podmioty powiązane w transakcji kontrolowanej o może wymagać korekty, celem urealnienia jej poziomu rynkowego). Począwszy od 1 stycznia 2019 r. Ustawa CIT zawiera precyzyjne wytyczne w zakresie dokonywania korekt cen transferowych – to na czym one polegają oraz jakie wymagania należy spełnić, aby móc je wdrożyć, wyjaśnia poniższy artykuł.

Spis treści
Definicja i koncepcja stosowania
Warunki jej dokonania
Wyjaśnienia dotyczące powyższego zagadnienia

Pojęcie korekty cen transferowych oraz koncepcja stosowania

Korekty cen transferowych to rozliczenia występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi, polegające na wyrównaniu poziomu cen transferowych, które zostały ustalone w transakcjach między podmiotami powiązanymi (przykładowo poprzez skorygowanie zastosowanych w trakcie roku cen dotyczących towarów lub usług).

Korekta cen transferowych jest mechanizmem powszechnie stosowanym w ramach grup kapitałowych, jednakże dopiero od 1 stycznia 2019 r. popartym powszechnie obowiązującymi przepisami Ustawy CIT. Korekta pozwala na dostosowanie poziomu ceny transferowej w transakcji kontrolowanej do oczekiwanego, rynkowego poziomu. Narzędziem niezbędnym do weryfikacji ustalonej ceny transferowej w transakcji kontrolowanej w stosunku do oczekiwanej ceny rynkowej mogą być w szczególności:

a) wynik opracowanej analizy danych porównawczych;

b) sporządzona na koniec roku podatkowego informacja o poniesionych łącznych kosztach rzeczywistych podmiotu odsprzedającego na rzecz podmiotu powiązanego towary bądź usługi (w sytuacji, gdy informacja taka była nie dostępna na bieżąco w trakcie trwania roku podatkowego).

Rozliczanie podatków

Warunki stosowania korekty cen transferowych

Wprowadzając począwszy od 1 stycznia 2019 r. art. 11e Ustawy CIT ustawodawca określił warunki, które muszą spełnić podmioty powiązane, aby mogły dokonać prawnie skutecznej korekty cen transferowych. Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik może dokonać korekty cen transferowych, poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

  • w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
  • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
  • w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;
  • podmiot powiązany, o którym mowa w art. 11e pkt 3 Ustawy CIT, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;
  • podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Więcej o stosowaniu korekty cen transferowych

Zasadą jest, iż podatnik obowiązany do stosowania przepisów dotyczących cen transferowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, ma obowiązek wykazać prawidłowość stosowanych cen (zasada arm’s lenght). Odpowiadające warunkom rynkowym ceny transferowe w transakcjach kontrolowanych powinny być co do zasady określone na etapie planowania transakcji kontrolowanej. Korekta cen transferowych jest natomiast mechanizmem służącym do ich urealnienia w sytuacji, gdy pomimo dochowania należytej staranności na etapie planowania transakcji kontrolowanej – przyjęte założenia i standardy w efekcie nie odpowiadają warunkom rynkowym (np. wystąpienie silnej recesji w trakcie roku podatkowego, zmiana cen surowców, znaczne zwiększenie stóp procentowych).

Przyjęte rozwiązania w zakresie stosowania korekt cen transferowych nie ograniczają możliwości weryfikacji zasadności dokonania takiej korekty przez organy podatkowe.

Powiązane artykuły
Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na