Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Projektowane zmiany w podatkach dochodowych – Część I

Ministerstwo Finansów w piątek (24 sierpnia 2018 r.) opublikowało projekt ustawy, mający w założeniu zmienić od nowego roku:

 1. ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT);
 2. ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT).

W naszym cyklu „Projektowane zmiany w podatkach dochodowych” w skondensowany sposób przedstawimy najistotniejsze z propozycji.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Modyfikacja oraz rozszerzenie katalogu tzw. zysków kapitałowych (kryptowaluty)

Propozycja Ministerstwa Finansów zakłada, że od nowego roku przychodami w CIT ze źródła zyski kapitałowe będą:

 1. wymiana waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną;
 2. przychody z pożyczki papierów wartościowych (docelowo odsetki i dyskonta od pożyczek papierów wartościowych).

Projektowana nowelizacja ma na celu skategoryzowanie wszelkich przysporzeń z tytułu wymiany kryptowalut (z wyłączeniem wymiany krytptowalut na inne kryptowaluty, które co do zasady mają pozostać neutralne podatkowo) jako przychód z zysków kapitałowych w podatku CIT. Wyjątkowo jako przychody z innych źródeł niż zyski kapitałowe, będą natomiast traktowane przychody podmiotów świadczących usługi w zakresie:

 1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub
 2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi.

Ponadto, ustawodawca planuje zawęzić zakres przedmiotowy przychodów z praw majątkowych (zaliczanych do tzw. zysków kapitałowych), wykluczając z tego źródła przychody z licencji praw wytworzonych przez podatnika. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – zmiana ta ma celu:

 • wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z kwalifikowaniem do określonego źródła przychodów w podatku CIT przychodów z tytułu uzyskiwanych z praw wytworzonych przez podatników we własnym zakresie (z tytułu korzystania z tych praw lub ich zbycia), a także
 • umożliwienie określonym grupom podatników skorzystania z ulgi na działalność́ badawczo-rozwojową.

Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zachętę inwestycyjną dla podatników oraz ich udziałowców/akcjonariuszy. Preferencja ma polegać na umożliwieniu podatnikom CIT zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku, gdy źródłem finansowania spółki będą:

 1. dopłaty wnoszone przez wspólników lub
 2. zyski zatrzymane (zysk przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki).

Zdaniem ustawodawcy – obecnie obowiązujące regulacje są dla podatników korzystniejsze, w przypadku, gdy źródłem finansowania ich działalności są środki zewnętrzne (np. otrzymanie pożyczki). Elementem kalkulacyjnym hipotetycznego kosztu pozyskania kapitału zewnętrznego ma być stopa referencyjna NBP powiększona o 1 p.p.

Wątpliwości budzić może „warunek brzegowy” stosowania preferencji, tj. minimalny, 3-letni okres samofinansowania dopłatami/zatrzymanym zyskiem. Dla kontrastu warto wskazać, iż wolnorynkowe instrumenty dłużne generują dla podatników koszty dysponowania cudzym kapitałem bez względu na jego okres.

Ostatecznie jednak propozycję należy ocenić pozytywnie zaś sceptykom przywołać przysłowie o darowanym koniu.

Obniżenie stawki preferencyjnej CIT z 15% na 9%

Ustawodawca proponuje kolejne w ostatnich dwóch latach obniżenie stawki podatku – z 15% na 9%. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu – planowana preferencja jest przejawem realizacji polityki tzw. „3P” (przejrzystość, prostota i przyjazność systemu podatkowego).

Naszym zdaniem – proponowane obniżenie stawki CIT w tym wypadku może w ostateczności mieć niewiele wspólnego z żadnym z wyżej wymienionych „P”, ponieważ pomimo faktycznego, matematycznego obniżenia wartości stawki:

 1. zawężony ma zostać krąg podmiotów i przedmiotów opodatkowania stawką 9% (wyłączenie z preferencji przychodów z zysków kapitałowych, w tym m. in. przychody z odsetek od pożyczek oraz przychody z obrotu wierzytelnościami);
 2. wprowadzony zostanie „próg rentowności”, po którego przekroczeniu stawka preferencyjna nie będzie mogła być stosowana (maksymalny udział dochodu w przychodzie za poprzedni rok podatkowy ustalony na poziomie 33%).

Pomimo dość wąskiego grona podatników CIT, którzy mogli skorzystać dotychczas z obniżonej stawki podatku (pułap 1,2 mln EUR przychodów) ustawodawca świadomie zamierza wyeliminować kolejnych (ze względu na branżę, w której działają lub też zbyt wysoką rentowność prowadzonego biznesu). Finalnie – obniżenie stawki podatku może okazać się neutralne dla budżetu państwa.

Powiązane artykuły
Korekta cen transferowych
Łukasz Markowski

Korekty cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT),

Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na