Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Safe harbour - uproszczenia dokumentacyjne

Uproszczenie dokumentacyjne w postaci tzw. safe harbour obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 roku i ma zastosowanie w kontekście cen transferowych. Polegają na stosowaniu uproszczonych zasad rozliczeń w odniesieniu do określonych rodzajów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Te odstępstwa to ułatwienie dla podatników przeprowadzających z podmiotami powiązanymi transakcje kontrolowane związane z usługami o niskiej wartości dodanej oraz transakcje pożyczkowe (finansowanie dłużne). Zastosowanie przez podatnika safe harbour skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Niemniej jednak, wdrożenie uproszczeń typu safe harbour nie zwalnia podatników z samego obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W dalszej części niniejszego wpisu prezentujemy szereg warunków jakie należy spełnić, by skorzystać z ustawowych ułatwień.

Spis treści
Istota regulacji
Usługi o niskiej wartości dodanej
Pożyczki
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2018r.

Istota regulacji safe harbour w kontekście cen transferowych

Podatnicy mogą skorzystać z uproszczeń dokumentacyjnych dla cen transferowych określanych jako „bezpieczna przystań” (ang. safe harbour) pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w art. 11f ust. 1 i art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT) oraz odpowiednio w art. 23s ust. 1 i art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT). Uproszczenia mają zastosowanie dla transakcji kontrolowanych obejmujących niektóre pożyczki, kredyty, emisje obligacji oraz usługi o niskiej wartości dodanej, realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zaletą stosowania tego typu uproszczeń jest brak obowiązku przygotowania przez podatnika analizy porównawczej (lub analizy zgodności) dla transakcji kontrolowanej, której uproszczenia typu safe harbour dotyczą i zostały wdrożone. Innym pozytywnym skutkiem jest odstąpienie organu podatkowego od określenia dochodu lub straty podatnika w związku z zasadami rozliczeń zastosowanymi w transakcji kontrolowanej.

Usługi o niskiej wartości dodanej

Uproszczenie dotyczące usług o niskiej wartości dodanej znajdzie zastosowanie wyłącznie do usług wymienionych w załączniku nr 6 do Ustawy CIT oraz po spełnieniu innych, określonych w ustawie wymogów. W przypadku łącznego spełnienia niżej wymienionych kryteriów, organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu lub straty podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach.
Uproszczone rozliczenia dotyczące usług o niskiej wartości dodanej mają zastosowanie do transakcji, które spełniają łącznie pewne warunki. Po pierwsze wymagane jest, aby narzut na kosztach tych usług został określony za pomocą metody marży transakcyjnej netto lub metody koszt plus i wynosił:

  • nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług;
  • nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia usług.

Po drugie usługodawca nie może być podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju, gdzie jest stosowana szkodliwa konkurencja podatkowa.

Natomiast usługobiorca jest zobowiązany do posiadania kalkulacji zawierającej informacje o rodzaju i wysokości kosztów uwzględnionych w kalkulacji oraz o sposobie zastosowania i uzasadnieniu wyboru kluczy alokacji dla podmiotów powiązanych, które korzystają z tych usług.

Ponadto usługi wymienione w załączniku 6 Ustawy CIT muszą mieć charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy, nie mogą stanowić podstawowego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych. Dodatkowo:

a) wartość usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych ograniczono do 2% całkowitej wartości tych usług (świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych);

b) usługi nie mogą być przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyjątkiem usług tzw. refakturowania.

Przykłady usług o niskiej wartości dodanej:

a) księgowość i audyt wewnętrzny;

b) usługi w zakresie finansów przedsiębiorstwa;

c) usługi informatyczne;

d) usługi kadrowo-płacowe;

e) usługi komunikacji i promocji z wyłączeniem marketingu i reklamy;

f) usługi prawne;

g) usługi w zakresie podatków oraz usługi administracyjno-podatkowe.

Uproszczenia dokumentacyjne dla cen transferowych (safe harbour) a pożyczki, kredyty i emisje obligacji

Podobnie jak w przypadku usług o niskiej wartości dodanej ustawodawca wskazał jakie warunki należy spełnić, aby mieć możliwość zastosowania uproszczonych rozliczeń safe harbour w kwestii pożyczek, kredytów i obligacji. W Ustawie CIT jest zawartych pięć warunków, które należy spełnić łącznie.

Zatem zastosowanie uproszczonych zasad rozliczeń będzie możliwe, jeżeli oprocentowanie w momencie zawarcia umowy określane jest w oparciu o odpowiedni rodzaj stopy bazowej i marżę wskazane w stosownym obwieszczeniu aktualnym na dzień zawarcia umowy. Ponadto nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii.

Kobiety przed monitorem w pracy

Kolejnym warunkiem możliwości zastosowania safe harbour jest zawarcie transakcji maksymalnie na okres 5 lat. W trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań lub należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi nie może przekraczać 20 mln złotych (wartość jest liczona odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek). Finansowanie nie może być udzielane przez podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Warto przy tym pamiętać, że pożyczki w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty kwoty pożyczki. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza nie rzadziej niż raz w roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę – co jest istotne przy ustalaniu oprocentowania pożyczki w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki, kredytu i emisji obligacji, po spełnieniu wyżej wymienionych warunków organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu lub straty podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tego finansowania dłużnego.

Aktualne obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2018r.

Od 1.01.2019 r zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych: rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek, w zależności od waluty transakcji stanowi:

  • w złotych – stanowi WIBOR 3M;
  • w dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M;
  • w euro – stanowi EURIBOR 3M;
  • we frankach szwajcarskich – stanowi LIBOR CHF 3M;
  • w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny;

marża:

  • wynosi 2 pkt procentowe;
  • w przypadku stopy bazowej o wartości mniejszej od zera, stanowiącą sumę wartości bezwzględnej stopy bazowej i 2 punktów procentowych (i jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy).
Powiązane artykuły
Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na