Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Zakładane zmiany w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych

Stosownie do art. 11 ust. 1 w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) w przypadku, gdy podmiot krajowy (może nim być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań.

Wystąpienie powiązań pomiędzy podatnikiem a kontrahentem jest elementem niezbędnym dla zidentyfikowania podmiotowego obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji (lub innych zdarzeń) realizowanych z tymże kontrahentem.

Spektrum powiązań jakie można zidentyfikować pomiędzy podatnikiem a jego kontrahentem jest szerokie (doktryna wykształciła nawet kryteria powiązań, w tym w szczególności podział na powiązania o charakterze kapitałowym oraz powiązania o charakterze osobowym). Obiektywna ocena – czy pomiędzy podatnikiem a jego kontrahentem zachodzą powiązania o charakterze kapitałowym nie powinna stanowić problemu ze względu na precyzyjne brzmienie art. 11 ust. 5a-5b ustawy CIT (określających pułap istotności zaangażowania kapitałowego na poziomie 25%).

Ustawodawca nie zagwarantował niestety równie jasnych i precyzyjnych wytycznych do ustalenia znaczenia bezpośredniego lub pośredniego udziału w zarządzaniu podmiotem krajowym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.129.2018.2.SO) poruszył wyżej wskazane (budzące wątpliwości interpretacyjne) zagadnienia i zgodnie z zaprezentowanym stanowiskiem:

  • z uwagi na treść przepisów o podmiotach powiązanych oraz ich celowość, należy stwierdzić, że nie chodzi wyłącznie o uprawnienia o charakterze formalnym (np. udział w zarządzie, radzie nadzorczej spółki lub innego podmiotu), ale faktyczny wpływ na kształtowanie decyzji gospodarczych lub kontrolę powiązanego podmiotu;
  • posiłkując się przepisami ustawy – Kodeks spółek handlowych, dochodzi się do wniosku, iż prowadzenie spraw spółki (będące procesem opartym o organizowanie działalności spółki, podejmowanie uchwał oraz wydawanie decyzji i opinii) to nic innego niż ogólnie pojęte zarządzanie tą spółką (bezpośredni zarząd podmiotem);
  • jako pośredni zarząd podmiotem może być rozumiane oddziaływanie na kompetencje zarządu do prowadzenia spraw wynikających z funkcji zarządu, jako organu wykonawczego wobec uchwał zgromadzenia wspólników, a w pewnych przypadkach rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.

Przytoczone rozstrzygnięcie potwierdza zatem, że wobec braku precyzyjnych wytycznych w przepisach, zarządcze kryterium powiązań należy rozumieć stosunkowo szeroko. W szczególności podczas analizy powiązań zwrócić należy uwagę na aspekt faktycznego wpływu na zarząd i nie ograniczać się przy tym jedynie do uprawnień formalnych.

Powiązane artykuły
Korekta cen transferowych
Łukasz Markowski

Korekty cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT),

Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na