Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Zakładane zmiany w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych

Dnia 15 lipca 2018 roku opublikowany został projekt zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie dotyczącym zasad wyznaczania cen rynkowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak również sporządzania dokumentacji podatkowej dla tychże transakcji. Proponowane zmiany, ku naszemu zaskoczeniu zrealizowane mają zostać poprzez uchylenie dotychczasowych art. 9a i art. 11 ustawy o CIT (odpowiednich przepisów w przypadku ustawy PIT), oraz implementację nowego rozdziału w akcie prawnym. Forma proponowanych zmian, oraz ich treść świadczą jednocześnie o tym, iż zamiarem ustawodawcy jest kompleksowa nowelizacja przepisów, a nie ich kosmetyczna konkretyzacja.

Zaproponowane w projekcie zmiany (o ile zostaną przyjęte w zaproponowanym kształcie), stanowić będą istotną ingerencje w dotychczasowe i znane już nam regulacje prawne w obszarze cen transferowych. Analiza proponowanych zmian prowadzi do wniosku, iż intencją ustawodawcy jest zarówno:

  • realizacja celów fiskalnych (zwiększenie efektywności kontroli) jak również
  • wyjście naprzeciw dotychczasowym postulatom i wątpliwościom stawianym przez podatników, oraz podmioty zawodowo zajmujące się problematyką cen transferowych (m. in. zapewnienie przejrzystości zasad wyznaczania zakresu obowiązków po stronie podatników poprzez wprowadzenie nowych ram definicyjnych, czy też uproszczenie zasad wyznaczania cen w przypadku usług o niskiej wartości dodanej), rozwiązywanych dotychczas z wątpliwym skutkiem poprzez wydawanie interpretacji ogólnych.

Warto zwrócić uwagę, iż organy podatkowe – na podstawie proponowanych zmian – mogą zyskać dodatkowe, wyrażone wprost w przepisach, uprawnienie do uznania, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zrealizowałyby danej transakcji lub zrealizowałyby inną transakcję lub czynność. Naszym zdaniem kompetencja taka może przyczynić się do wzrostu nadużyć ze strony aparatu skarbowego, choćby poprzez zbyt pochopne pomijanie konkretnej transakcji przy określaniu wyniku podatkowego, przy jednoczesnym braku wiedzy na temat specyfiki i zasad funkcjonujących w konkretnej branży.

Projekt nowelizacji przewiduje również zmiany, które z pewnością zasługują na aprobatę, w tym m. in.:

  • zwiększenie progów przychodowych dla powstania obowiązku dołączania do dokumentacji podatkowej informacji o grupie (master file), jak również zawężenie zakresu podmiotowego tego obowiązku wyłącznie do podatników należących do grupy podlegającej konsolidacji;
  • uproszczenie zasad wyznaczania cen transakcyjnych w przypadku usług o niskiej wartości dodanej;
  • zwiększenie progów wartości transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu (minimalna wartość transakcji netto w transakcjach z podmiotami niemającymi miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencje podatkową – zaproponowana została na poziomie 2 mln PLN);
  • zmiany w zakresie warunków stosowania korekty cen transferowych;
  • trwałe wydłużenie terminów na realizację obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej (min. 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego dla dokumentacji lokalnej).

Szczegółowy zakres elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych zostanie doprecyzowany w drodze rozporządzenia, o ile zmiany zostaną uchwalone.

Zaakcentowania wymaga ponadto propozycja zmian ustawy CIT nie związanych bezpośrednio z tematyką cen transferowych oraz dokumentacją podatkową, tj.:

  • zamiar podwyższenia elementu kalkulacyjnego limitu kosztów podatkowych odnoszący się do usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych (z 5% do 10%);
  • zamiar obniżenia elementu kalkulacyjnego limitu kosztów podatkowych odnoszących się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (z 30% na 20%).

Reasumując, kierunek zmian wyznaczonych projektem nowelizacji należy ocenić jako właściwy. W szczególności ze względu na sformułowanie bardziej czytelnych przepisów jak również wdrożenie przejrzystych zasad określania obowiązków po stronie podatników.

Powiązane artykuły
Korekta cen transferowych
Łukasz Markowski

Korekty cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT),

Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na