Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Zmiany w VAT – część I

Jak wynika z informacji przedstawionych niedawno przez Ministerstwo Finansów, obecnie trwają intensywne prace nad zmianami dotyczącymi m. in.:

  • klasyfikacji wyrobów dla celów podatku VAT;
  • ujednolicenia stawek w obrębie niektórych produktów;
  • wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Istotne jest to, że większość z tych zmian wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2020 r., nie mniej jednak część z nich zacznie funkcjonować już od kwietnia 2019 r.

Nomenklatura Scalona CN

Należy wskazać, iż tzw. Nomenklatura scalona CN stanowi klasyfikację celną, która ma za zadanie identyfikować wszystkie towary znajdujące się w obrocie, gdzie każdy towar jest klasyfikowany w odpowiednim grupowaniu CN (dział, pozycja, podpozycja, kod) na drzewie, którego strukturę określa Światowa Organizacja Celna oraz Komitet Kodeksu Celnego Unii Europejskiej.

Projektowane zmiany w tym zakresie zakładają przede wszystkim zmianę dotychczasowego sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT, co ma skutkować odejściem od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

Nowa matryca stawek VAT

Ministerstwo projektując zmiany w dotychczasowej matrycy stawek VAT, zakłada, iż przyniesie to upragnione przez wielu podatników realne uproszczenie systemu stawek VAT, zapewniając tym samym prostotę, przejrzystość a także przyjazność w ich stosowaniu. Zmiany mają zostać zrealizowane poprzez:

  • objęcie jedną stawką podatku obniżonego w jak największym stopniu całych działów CN, powodując tym samym zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek 8% i 5%;
  • przyjęcie w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary, generalnej zasady obniżania stawek („równanie w dół”);
  • zrównoważenie wprowadzenia prostej matrycy podwyżkami stawek na wybrane, ale nieliczne towary i usługi.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Ponadto pdatnicy zostali poinformowani, że trwają również prace nad wprowadzeniem instytucji tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), która będzie w odróżnieniu od dotychczas funkcjonujących opinii klasyfikacyjnych GUS stanowić decyzję wydawaną przez wyznaczonego dyrektora izby administracji skarbowej na potrzeby opodatkowania VAT towaru lub usługi.

WIS w swojej treści ma zawierać m.in. opis towaru albo usługi, które są przedmiotem decyzji, klasyfikację tego towaru według CN albo usługi według PKWiU, a także właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru lub usługi stawkę VAT.

Jako zalety wprowadzenia WIS Ministerstwo wskazuje w pierwszej kolejności ochronę podatnika i umożliwienie mu prawidłowego przyporządkowania stawki podatku do towaru lub usługi, poprzez równoczesne zwiększenie pewności, co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. Ochrona w zw. z WIS ma polegać w głównej mierze na tym, że organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, pod warunkiem oczywiście, że towar będzie odpowiadać opisowi zawartemu w WIS.

Nie mniej jednak należy wskazać, że WIS będą mogli posługiwać się również inni podatnicy, a nie tylko ci, którzy otrzymali decyzję WIS, dlatego też WIS wydana dla jednego podatnika będzie mogła być wykorzystywana również przez innych.

Ministerstwo wskazało także, iż dla zapewnienia sprawnej obsługi wniosków o wydanie WIS, a także zapewnienia ochrony podmiotom innym niż posiadacze WIS, planowane jest stworzenie specjalnej Bazy WIS, która będzie stanowić swoistego rodzaju narzędzie informatyczne, w którym decyzje WIS będą umieszczane po usunięciu danych wrażliwych.

Przewiduje się, że stosowanie nowej matrycy stawek VAT nastąpi 1 stycznia 2020 r. a w odniesieniu do książek, nut, map i czasopism począwszy od 1 kwietnia 2019 r. Nie mniej jednak już od 1 kwietnia 2019 r. będzie można wystąpić o WIS, aby umożliwić Podatnikom wcześniejsze zapoznanie się z nowym systemem i zmienionym opodatkowaniem towarów i usług.

 

Autorzy:

Łukasz Markowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 12426)

Magdalena Guściora – Konsultant podatkowy

Powiązane artykuły
Korekta cen transferowych
Łukasz Markowski

Korekty cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT),

Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na